Pharm-Rx Hydroxytyrosol

Ingredient Name: Hydroxytyrosol

Synonyms: 1-(2-Hydroxyethyl)-3,4-dihydroxybenzene, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl alcohol, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl alcohol, 4-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzenediol, 3,4-Dihydroxy-β-phenethyl alcohol, 3,4-Dihydroxyphenylethyl alcohol, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, 3,4-Dihydroxybenzeneethanol, 3,4-Dihydroxyphenylethanol, Homoprotocatechuyl alcohol, 3-Hydroxytyrosol, 3,4-DHPEA

Ask Pharm-Rx Chemical Corp. Questions

Mark Bostel avatar